Algemene Voorwaarden van Sleutelkoningholland.nl

1. Introductie Welkom bij Sleutelkoningholland.nl. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om een helder juridisch kader te bieden voor de relatie tussen ons, Sleutelkoningholland.nl, en u, onze klant, bij het leveren van slotenmakerservices en gerelateerde diensten in Nederland. Door onze website te gebruiken en/of onze diensten af te nemen, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

2. Definities

  • “Wij”, “ons”, of “onze” verwijst naar Sleutelkoningholland.nl.
  • “Klant”, “u”, “uw” betekent elke persoon of entiteit die onze website gebruikt of onze diensten afneemt.
  • “Diensten” omvat alle producten en diensten aangeboden door Sleutelkoningholland.nl.

3. Dienstverlening Sleutelkoningholland.nl biedt diverse slotenmakerservices aan, waaronder, maar niet beperkt tot, nooddeuropening, slotvervanging, en installatie van beveiligingssystemen. Wij streven ernaar deze diensten te leveren met de hoogste mate van professionaliteit en vakbekwaamheid.

4. Intellectuele Eigendomsrechten De inhoud, lay-out, ontwerpen, afbeeldingen, en teksten op onze website zijn eigendom van Sleutelkoningholland.nl en worden beschermd door de Nederlandse wetgeving en internationale auteursrechtwetten. Het is niet toegestaan om enig deel van onze website te kopiëren, reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Aansprakelijkheid Sleutelkoningholland.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten, tenzij dergelijke schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze kant. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze verzekering wordt uitgekeerd.

6. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Sleutelkoningholland.nl en de klant zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van mediation. Indien mediation niet tot een oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

7. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden Sleutelkoningholland.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. Wij zullen de meest actuele versie publiceren op onze website. Door onze diensten te blijven gebruiken na wijzigingen, accepteert u de aangepaste algemene voorwaarden.

8. Contact Voor vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

Algemene Voorwaarden van Sleutelkoningholland.nl

1. Definities en Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, en overeenkomsten tussen Sleutelkoningholland.nl en haar klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Dienstverlening Sleutelkoningholland.nl biedt slotenmakerservices zoals nooddeuropening, slotvervanging, en beveiligingsadvies. Details van onze diensten worden beschreven op onze website en in onze offertes.

3. Betalingsvoorwaarden Betaling is verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij late betaling zijn wettelijke rente en incassokosten verschuldigd conform de Wet Incassokosten.

4. Eigendomsvoorbehoud Geleverde producten blijven eigendom van Sleutelkoningholland.nl tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, conform het Burgerlijk Wetboek.

5. Garantie en Klachten Op onze diensten is een garantieperiode van toepassing zoals gespecificeerd in de overeenkomst. Klachten moeten binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, schriftelijk worden gemeld.

6. Aansprakelijkheidsbeperking Sleutelkoningholland.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de uitgevoerde dienst of levering.

7. Overmacht In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot het nakomen van onze verplichtingen. Overmacht omvat elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor ons risico dient te komen.

8. Privacy en Gegevensbescherming De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9. Intellectueel Eigendom Het gebruik van intellectueel eigendom van Sleutelkoningholland.nl of derden, zonder voorafgaande toestemming, is verboden.

10. Wijziging van Diensten en Voorwaarden Sleutelkoningholland.nl behoudt zich het recht voor diensten en voorwaarden te wijzigen. Klanten worden hierover geïnformeerd via de website of per e-mail.

11. Geschillen en Toepasselijk Recht Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12. Slotbepalingen Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Datum van laatste revisie: 22-3-2024

Aanvullende Voorwaarden voor Overeenkomsten en Annuleringen

Aanvullende Voorwaarden voor Overeenkomsten en Annuleringen

Overeenkomsten Gesloten via Telefonisch Contact Wanneer een overeenkomst voor dienstverlening wordt gemaakt via telefonisch contact met Sleutelkoningholland.nl, bevestigen wij deze overeenkomst per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging bevat details van de overeengekomen dienst, inclusief de totale kosten, en de verwachte datum en tijd van de dienstverlening.

Voorrijkosten Voor alle diensten uitgevoerd door Sleutelkoningholland.nl buiten Amsterdam worden voorrijkosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €35,- en dekken de reiskosten van onze slotenmakers naar de locatie van de klant. Deze kosten zijn verschuldigd ongeacht de uitvoering van verdere diensten en zullen duidelijk worden gecommuniceerd tijdens het boekingsproces.

Annuleren van een Overeenkomst Klanten hebben het recht om een overeenkomst te annuleren tot 24 uur voor de geplande uitvoering van de dienst zonder kosten. Voor annuleringen gemaakt binnen 24 uur voor de geplande dienst, behoudt Sleutelkoningholland.nl zich het recht voor om de voorrijkosten van €35,- in rekening te brengen.

Annulering van Nooddiensten In geval van een nooddienst, indien de annulering plaatsvindt meer dan 15 minuten na het initiële telefoongesprek, wordt een annuleringsvergoeding van €75,- in rekening gebracht. Deze vergoeding compenseert de gereserveerde tijd en de onmiddellijke inzet van onze middelen om aan de noodsituatie te voldoen.

Geen Verborgen Kosten Sleutelkoningholland.nl streeft naar volledige transparantie in onze prijsstelling. Alle kosten, inclusief eventuele voorrijkosten of annuleringsvergoedingen, worden duidelijk gecommuniceerd voordat een overeenkomst wordt gesloten. Wijzigingen in de kosten vanwege aanvullende diensten of materialen zullen altijd met de klant worden besproken voordat deze worden doorgevoerd.

Wijzigingen in de Overeenkomst Elke wijziging in de omvang van de overeengekomen diensten, ofwel op verzoek van de klant of door omstandigheden ter plaatse, kan leiden tot aanpassingen in de kosten. Dergelijke wijzigingen zullen altijd in overleg met de klant gaan en schriftelijk worden bevestigd.